Chumsaengchanutid School 2017 – World-Class Standard School

คติพจน์/สัญลักษณ์

 

ตราโรงเรียน

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล

 

อักษรย่อของโรงเรียน

ช.ท.

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - แดง

สีฟ้า หมายถึง ความสง่างาม สดใส แสดงถึงความก้าวหน้าสูงสุดของชีวิต
สีแดง หมายถึง พลังความรักอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคีในหมู่คณะ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชุมแสง

 

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี