Chumsaengchanutid School 2017 – World-Class Standard School

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ กำเนิดเมื่อปี พ.ศ.2454

พระวิภัทรวิทยาสาร ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดชุมแสง ทำการสอน โดยมี นายป้อม มุกดาผล ศึกษาธิการอำเภอชุมแสง ในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.2466 หลวงสกลรักษา นายอำเภอชุมแสง จัดสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (อยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมแสงชนานุสรณ์ในปัจจุบัน) เริ่มให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2466 ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอชุมแสง “ชุมแสงชนูทิศ” มีนายตี๋ ซุ่นพั้ง เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ.2493 นายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์ นายอำเภอชุมแสงขณะนั้น ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ (บริเวณสาธารณสุข อำเภอชุมแสงในปัจจุบัน) และเริ่มเข้าเรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2494 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และยังคงใช้ชื่อโรงเรียนชุมแสง “ชุมแสงชนูทิศ”

ปี พ.ศ.2514 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปลี่ยนชื่อใหม่จากโรงเรียนชุมแสง “ชุมแสงชนูทิศ” เป็นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และเปลี่ยนชื่อย่อจาก “น.ว.3” เป็น “ช.ท.”

ปี พ.ศ.2515 นายปัญญา อินทรโอสถ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้สนับสนุนให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ในเนื้อที่ 48 ไร่ 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอชุมแสงเดิม มีนายนิวัต พรหมศร เป็นอาจารย์ใหญ่ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก จนเกษียณอายุราชการ

ปี พ.ศ.2516 ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่ใหม่ และได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจนย้ายนักเรียนมาเรียนได้ที่ใหม่ทั้งหมด

ปี พ.ศ.2526 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายไพบูลย์ นิลพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้เสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ.2530 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายธวัชชัย ไพรรั้ง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ.2530 เปิดสอน 43 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 91 คน นักเรียน 1,491 คน ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27 งบประมาณ ปี 2530 ในวงเงิน 780,000 บาท มีนายระเด่น พานทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ

ปี พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ ลีวุฒินันท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม - โรงอาหารแบบ 101 ล/27(พิเศษ) ในวงเงิน 7,194,000 บาท โดยเป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ 2540

ปี พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายปรีชา ทานะมัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย วงเงิน 570,000 บาท

ปี พ.ศ.2549 นายสมกิตติ์ คำประกอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2553

ปี พ.ศ.2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายวีรชัย ทิวากรสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่ /27 จำนวน 1 หลัง วงเงิน 189,000 บาท ค่าปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 261,000 บาท และค่าครุภัณฑ์ดนตรีไทย วงเงิน 101,100 บาท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์ไฟฟ้า