Chumsaengchanutid School 2017 – World-Class Standard School

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

 

1. นายตี๋ ซุ่นพัง
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2454 - 2466

2. นายสงวน แจ่มสุนทร
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2466 - 2468

3. นายสอาด ยิ้มกลีบ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2468 - 2475

4. นายสวัสดิ์ ยิ้มอ่อน
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2475 - 2480

5. นายทรงยศ พงษ์พรต
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2480 - 2487

6. นายประสงค์ มฤคทัต
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2487 - 2488

7. นายเอื้อ อินทรตั้ง
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2488 - 2491

8. นายเสงี่ยม เอี่ยมธรรม
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2491 - 2506

9. นายนิวัต พรหมศร
ดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2506 - 3 พฤษภาคม 2526

10. นายไพบูลย์ นิลพิบูลย์
ดำรงตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2526 - 18 มกราคม 2530

11. นายธวัชชัย ไพรั้ง (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง 18 มกราคม 2530 - 15 มิถุนายน 2530

12. นายระเด่น พานทอง
ดำรงตำแหน่ง 15 มิถุนายน 2530 - 30 กันยายน 2536

13. นายสุวัฒน์ ลีวุฒินันท์
ดำรงตำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2536 - 5 กุมภาพันธ์ 2544

14. นายปรีชา ทานะมัย
ดำรงตำแหน่ง 5 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 พฤศจิกายน 2549

15. นายสมกิตติ์ คำประกอบ
ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2549 - 25 มกราคม 2553

16. นายวีรชัย ทิวากรสกุล (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง 26 มกราคม 2553 - 17 กรกฎาคม 2553

17. นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ดำรงตำแหน่ง 18 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน